Regnskapsstandarder

« Forrige 1 2 3 4 » Neste

21.10.2014
Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner
20.10.2014
Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
20.10.2014
Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard
19.09.2014
Regnskapslovutvalget oppnevnt
05.09.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
16.05.2014
Utsatt høringsfrist
24.04.2014
Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
31.01.2014
NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret
31.01.2014
NRS 8 oppdatert januar 2014
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
16.12.2013
NRS 9 Fusjon endret
12.12.2013
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret
28.11.2013
Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
25.11.2013
NRS 16 Årsberetning endret
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
22.10.2013
Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon
22.10.2013
Forslag til endring av NRS 13
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
30.09.2013
GRS for små foretak oppdatert i 2013
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
17.01.2013
Mulige endringer i IFRS for SMEs
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Forslag til endringer i standarden om fisjon
19.12.2012
NRS 6 Pensjonskostnader endret
17.12.2012
Supplement til veiledningen om pensjonsforutsetninger
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
12.12.2012
NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta
12.12.2012
NRS 19 Immaterielle eiendeler
04.12.2012
Forslag til endringer i NRS 6
21.11.2012
Dispensasjon fra bestemmelser i regnskapsloven
09.11.2012
Ny strategi for NRS
30.10.2012
Endringsforslag NRS 8 GRS for små foretak
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
30.04.2012
Høringsutkast endringer immaterielle eiendeler
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
10.01.2012
Endringer i NRS(F) Kontantstrømoppstilling
10.01.2012
Endret NRS 16 Årsberetning
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
05.12.2011
Endret veiledning
05.12.2011
Ny NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
05.12.2011
Ny NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
26.10.2011
EU-forenklinger for små foretak
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP