Regnskapsstandarder

« Forrige 1 2 » Neste

10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
07.11.2014
Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering
21.10.2014
Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner
20.10.2014
Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
20.10.2014
Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard
19.09.2014
Regnskapslovutvalget oppnevnt
05.09.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
24.04.2014
Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
31.01.2014
NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret
31.01.2014
NRS 8 oppdatert januar 2014
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
16.12.2013
NRS 9 Fusjon endret
12.12.2013
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret
28.11.2013
Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
25.11.2013
NRS 16 Årsberetning endret
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
22.10.2013
Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon
22.10.2013
Forslag til endring av NRS 13
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
17.01.2013
Mulige endringer i IFRS for SMEs
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Forslag til endringer i standarden om fisjon
19.12.2012
NRS 6 Pensjonskostnader endret
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
12.12.2012
NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta
12.12.2012
NRS 19 Immaterielle eiendeler
04.12.2012
Forslag til endringer i NRS 6
21.11.2012
Dispensasjon fra bestemmelser i regnskapsloven
09.11.2012
Ny strategi for NRS
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
30.04.2012
Høringsutkast endringer immaterielle eiendeler
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP
10.01.2012
Endringer i NRS(F) Kontantstrømoppstilling
10.01.2012
Endret NRS 16 Årsberetning
05.01.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
08.12.2011
Pensjonsforutsetninger
05.12.2011
Endret veiledning
05.12.2011
Ny NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
05.12.2011
Ny NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
09.10.2011
Regnskapsføring av ny AFP
06.01.2011
Hvilke standarder gjelder for regnskapsår som slutter 31.12.2010?
13.12.2010
NRS 6 Pensjonskostnader vedlegg 1 endret
13.12.2010
Uttalelse offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP
30.10.2010
Oppdatert veiledning fond for urealiserte gevinster
28.10.2010
Ny veiledning om inntektsføring
28.10.2010
Ny foreløpig regnskapsstandard om valuta
01.10.2010
NRS ber Finansdepartementet vurdere IFRS for SMEs
01.10.2010
Regnskapsføring av AFP
23.09.2010
Forslag til endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
21.09.2010
Offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP
01.09.2010
Endringsforslag fond for urealiserte gevinster
22.04.2010
Høringsutkast til veiledning om inntektsføring
22.04.2010
Nytt høringsutkast om valuta
08.04.2010
Endret NRS 15A Aksjebasert betaling
30.03.2010
Regnskapsføring av investeringsselskaps eierandeler
25.03.2010
Endret NRS 16 Årsberetning
23.03.2010
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning i privat sektor
16.12.2009
Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
30.11.2009
Oppdatert uttalelse overgang til ny AFP-ordning
05.11.2009
Omgjøring fra diskusjonsnotat til veiledning
03.11.2009
Endret NRS(F) Virksomhetskjøp og konsernregnskap
03.11.2009
Ny foreløpig standard om finansielle eiendeler og forpliktelser
03.11.2009
Endring i NRS 15A Aksjebasert betaling
03.11.2009
Endret NRS 12 Avvikling og avhendelse
03.11.2009
Endret NRS 9 Fusjon
03.11.2009
Opphevet diskusjonsnotat
03.11.2009
Endret foreløpig standard om nedskrivning
15.10.2009
Forslag om endringer i NRS 16 Årsberetning
14.10.2009
Uttalelse overgang til ny AFP-ordning
13.10.2009
Endret NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster mv
13.10.2009
Endret NRS 1 Varer
01.10.2009
Forslag til endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
23.03.2009
Revidert høringsutkast finansielle eiendeler og forpliktelser
20.01.2009
Oppdatert uttalelse om regnskapsføring av AFP i LO-NHO-ordningen
12.11.2008
Endringer i regnskapsstandarder
12.11.2008
Endringer i NRS 5 Ekstraordinære inntekter og kostnader mv.
12.11.2008
Endringer i NRS 1 Varelager
12.11.2008
Endringer i NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler
12.11.2008
Endringer i NRS 12 Avvikling og avhendelse av virksomhet
12.11.2008
Endringer i NRS(F) Konsernregnskap
12.11.2008
Endringer i NRS 9 Fusjon
04.11.2008
Endringer i GRS for ideelle organisasjoner
08.10.2008
Regnskapsføring av AFP i LO-NHO-ordningen i årsregnskapet for 2008
23.09.2008
Høringsutkast finansielle eiendeler og forpliktelser
04.07.2008
Justert strategi for NRS
05.05.2008
Regnskapsføring i ideelle organisasjoner
25.04.2008
Tidligere NRS(D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold
19.12.2007
Endret regnskapsstandard skatt
05.11.2007
Fond for urealiserte gevinster
29.10.2007
Årsberetning - Ny endelig standard fra NRS
29.10.2007
Endrede standarder og ny veiledning fra NRS
17.10.2007
Skatt i kraftsektoren
13.09.2007
Pensjonsforutsetninger