Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelsene i årsregnskapene til norske foretak vil kunne bli vesentlig endret i 2012.

Diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelsene har vært diskutert i lengre tid og Norsk RegnskapsStiftelse har 30. november endret sin veiledning om hvilken diskonteringsrente som kan brukes. Statsobligasjonsrenten har vært utgangspunktet for beregningen gjennom flere år ettersom det ikke har vært ansett å foreligge et dypt marked for foretaksobligasjoner med lang løpetid. To forhold har ført til en fornyet vurdering i høst. Det ene er fremveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det andre er utviklingen av markedsforholdene for statsobligasjonsrenten.

Norsk RegnskapsStiftelse har hentet inn råd fra markedsaktører og ledende akademikere. Disse har kommet til at markedet for OMF er tilstrekkelig dypt og at prisingen er pålitelig. NRS kan etter dette ikke avvise at renten på OMF-obligasjoner kan anvendes ved beregning av diskonteringsrenten. Den enkelte regnskapspliktige må selv ta stilling til diskonteringsrenten.

Etter IAS 19 skal diskonteringsrenten på hver balansedag fastsettes med henvisning til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet ("high quality corporate bonds") eller til statsobligasjonsrenten dersom det ikke finnes et dypt marked (“deep market") for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i henhold til standardens beskrivelse.

Internasjonalt er praksis hovedsakelig å legge til grunn langsiktige fastrenteobligasjoner med kredittrating minst tilsvarende "AA-rating" i henhold til Standard & Poors kredittratingsystem, eller tilsvarende rating fra andre renommerte kredittratingforetak.

Ytterligere kommentarer kan gis av lederen av Fagorgan IFRS i Norsk RegnskapsStiftelse, Erlend Kvaal på telefon 464 10 426 eller erlend.kvaal@bi.no.

NRS(V) Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte

 

Information in English:

Changes in accounting for Norwegian pension obligations
Pension liabilities in the financial statements of Norwegian companies could be significantly changed in 2012.
The discount rate for pension liabilities has been discussed for a long time, and Norsk RegnskapsStiftelse (the Norwegian Accounting Standards Board, NASB) has 30th November amended its guidance on the discount rate to be used. Government bonds have been the basis of calculation for several years, in the absence of a deep market in corporate bonds with long maturities. Two factors have led to a reassessment this fall. One is the emergence of the market for covered bonds (OMF). The second is the development of the market conditions for government bonds.

NASB has obtained advice from market participants and leading academics. These have concluded that the market for covered bonds is sufficiently deep and that the pricing is reliable. Based on this, NASB could not reject that the interest rate on covered bonds may be used in the calculation of the discount rate.

Each reporting entity must itself decide on the applicable discount rate.

Under IAS 19, the discount rate for each reporting period is determined by reference to the yield on corporate bonds of high quality, or government bonds if there is not a deep market for corporate bonds of high quality according to the standard’s description.

International practice has mainly been to base the discount rate on long-term fixed rate bonds with a credit rating at least equivalent to «AA» according to Standard & Poor’s credit rating system or an equivalent rating from other reputable credit rating firms.

The updated guidance on accounting for pension liabilities is available at www.regnskapsstiftelsen.no (only in Norwegian). Further comments can be given by the chairman of the Technical Committee on IFRS of Norsk RegnskapsStiftelse, Erlend Kvaal on phone + 47 464 10426 or erlend.kvaal@bi.no.