Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har gjennomført en studie som viser mulighetsrommet for forenklinger i bokføringsreglene for næringsdrivende og kommuner. Rapporten overleveres politisk ledelse i Finans- og Næringsdepartementet i dag.

– De aller fleste norske virksomheter etterlever de lover og regler som gjelder, men må betale en høy pris på grunn av de få som bevisst unndrar skatt og avgift. Regelverket må forenkles og skatte- og avgiftskontrollen innrettes mot risikogruppene, sier styreleder i NRS, Per Hanstad.
– De aller fleste norske virksomheter etterlever de lover og regler som gjelder, men må betale en høy pris på grunn av de få som bevisst unndrar skatt og avgift. Regelverket må forenkles og skatte- og avgiftskontrollen innrettes mot risikogruppene, sier styreleder i NRS, Per Hanstad.

Studien viser at det ligger en mulig besparelse for bokføringspliktige i privat og offentlig sektor på 8,8 milliarder kroner. I tillegg er det estimert en besparelse på omkring 4,3 milliarder kroner ved full utnyttelse av elektronisk fakturering.

Regjeringen har en uttalt ambisjon om å redusere næringslivets administrative kostnader knyttet til lovpålagt rapportering med 15 milliarder kroner. Bokføringsregelverket ble i 2007 anslått å koste ca. 27 milliarder kroner årlig.

De viktigste forenklingsmulighetene i rapporten er:

– Fjerne krav om signatur på og originale bilag vedrørende reiseregninger
– Oppheve bokføringsplikten for de aller minste foretakene
– Oppheve krav om dokumentasjon av tid og timebestillinger
– Redusere antall standardsatser for reisegodtgjørelse
– Forenkle skattereglene for fradrag ved bevertning

– Det er viktig at det gjøres en fornuftig avveining mellom kostnader og nytte av alle lover og regler, sier Per Hanstad, styreleder i NRS. De aller fleste norske virksomheter driver sin virksomhet innenfor de lover og regler som gjelder, og disse betaler en for høy pris for at noen få bevisst unndrar skatt og avgift. Skatte- og avgiftskontrollen kan etter vår oppfatning gjøres mer effektivt med andre tiltak som eksempelvis bokettersyn hos de som er i risikogruppen, sier Hanstad.

Grundige vurderinger er foretatt
NRS har vurdert mulighetene for å redusere kostnadene som påføres norsk næringsliv gjennom ulike pålegg og rapporteringsplikter i bokføringsreglene. Resultatene av arbeidet viser at det er en rekke krav som medfører betydelige kostnader uten at det er godtgjort at disse nødvendigvis sikrer en bedre og riktigere rapportering til offentlige myndigheter. Andre lovkrav kan være hensiktsmessige for å sikre riktig bokføring, men hvor kostnaden ved å etterleve kravene er vesentlig høyere enn konsekvensene av en mindre perfekt bokføring. En kostnad/nytte-vurdering indikerer at mange av dagens lovkrav bør kunne oppheves. NRS stiller spørsmål ved om det er riktig å pålegge alle private og offentlige bokføringspliktige store utgifter for å hindre misligheter hos et lite mindretall. Kontrollen av disse vil mer effektivt kunne oppfylles med andre kontrolltiltak.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe med høy kompetanse
Arbeidsgruppen, som har bestått av representanter for regnskapsførere, revisorer, næringsdrivende og kommuner, har avveid forenklingshensyn mot kontrollmuligheter. Både de bokføringspliktige, regnskapsførere og revisorer har behov for en bokføring som gir godt grunnlag for økonomisk styring og lovpliktig rapportering. Rapporten fra NRS ivaretar disse behovene og gir også grunnlag for en god kontroll for skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vedlegg: