Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre foreslås endringer i omtalen av miljøinformasjon for å fjerne utdatert tekst, og at det foretas enkelte språklige rettelser.

De enkelte endringene er nærmere omtalt i høringsbrevet. Høringsfristen er 7. mars 2023. De viktigste endringene:

 • Punkt 2.2 Norsk lovgivning: Omtalen av lovgivningen er oppdatert (se også nærmere om redegjørelsen om foretaksstyring, redegjørelsen om samfunnsansvar og taksonomiforordningen nedenfor).
 • Punkt 2.10 Opplysninger om miljø og 2.10.3 Ytre miljø: Omtalen av miljøinformasjon er endret for å fjerne utdatert tekst. Begrepet «ytre miljø» brukes fortsatt i regnskapsloven § 3-3a og forurensningsloven, og er derfor beholdt selv om begrepet fremstår som utdatert.
 • Punkt 2.10.2 Likestilling og diskriminering: Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer, og en henvisning til at det er nærmere veiledning på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no).
 • Punkt 2.11 Styreansvarsforsikring: Med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere er det krav til opplysninger i årsberetningen om hvorvidt det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner eller ikke, og i tilfelle om forsikringsdekningen.
 • Punkt 2.12 Ytelser og lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer i store foretak: Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer som klargjør hvordan de ulike lovreglene på området virker sammen og kommer til anvendelse for allmennaksjeselskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked, jf. endringer i allmennaksjeloven og regnskapsloven i kraft 1. januar 2021.
 • Punkt 2.13 Redegjørelse for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven): Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. I tillegg kan den inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal avlegges første gang innen 30. juni 2023.

Nærmere om redegjørelsen om foretaksstyring, redegjørelsen om samfunnsansvar og taksonomiforordningen (punkt 2.2)

 • Regnskapsloven § 3-3b om redegjørelse om foretaksstyring (noterte foretak) og § 3-3 c om redegjørelse om samfunnsansvar (store foretak) er endret med virkning for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.
  • EU-kommisjonen har utgitt to ikke-bindende retningslinjer som gir veiledning til kravene til redegjørelse om samfunnsansvar og redegjørelse om foretaksstyring.
  • Endringene i regnskapsloven § 3-3 c innfører direktivet for ikke-finansiell rapportering i EU (Non-Financial Reporting Directive – NFRD). Reglene forventes om få år å erstattes av regler som implementerer det nye rapporteringsdirektivet for bærekraft kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) med tilhørende standarder for bærekraft utarbeidet av EFRAG.
 • Fra og med regnskapsåret 2023 skal foretak som nevnt i direktiv (EU) 2013/34 artikkel 19a og 29a (visse store foretak), i tillegg gi informasjon som beskrevet i artikkel 8 i taksonomiforordningen, jf. lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer § 3 og regnskapsloven § 3-3 c tiende ledd.
  • Finansdepartementet oppfordrer norske foretak som omfattes av rapporteringsplikten til å inkludere denne informasjonen i sine årsrapporter for regnskapsåret 2022 på frivillig basis.

Høringssvar

Høringssvar ønskes levert per e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 7. mars 2023.

Denne utsendelsen er sendt på e-post til høringsinstansene, og er tilgjengelig her på våre nettsider (www.regnskapsstiftelsen.no). Høringer fra NRS er åpne for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene. Det gjelder også denne høringssaken.

Høringsdokumenter

Høringsbrev endringer i NRS 16PDF-ikon (januar 2023)

 

PDF-ikon

Høringsutkast NRS 16 Årsberetning (januar 2023)

 

PDF-ikon

Høringsutkast NRS 16 Årsberetning endringsmarkert (januar 2023)