God regnskapsskikk – en forskjellsanalyse

Regnskapsstandardstyret har analysert forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak, og en standardsetting innenfor rammen av lovforslaget slik den fremkommer i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Analysen er oversendt Finansdepartementet til bruk i det videre arbeidet med regnskapslovgivningen.

Regnskapsloven var ferdig utredet i juni 2016. Lite har skjedd med lovutvalgets forslag siden den gang. Kun enkelte forenklingsforslag ble fulgt opp i Prop. 160 L (2016-2017). En sentral grunn for at Finansdepartementet foreløpig ikke har fulgt opp de øvrige delene av lovforslaget, især hovedforslaget om en regnskapsstandard i Norge basert på IFRS for SMEs, er at konsekvensene av forslaget er mangelfullt utredet.

På bakgrunn av samtaler med Finansdepartementet har Norsk RegnskapsStiftelse derfor utarbeidet en analyse over forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak, og en standardsetting innenfor rammen av lovforslaget slik det fremkommer i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Analysens formål er å tjene som et underlag i Finansdepartementets videre arbeid med regnskapslovgivningen, herunder vurdering av konsekvensene av lovforslaget.

PDF-ikonBrev til Finansdepartementet – analyse av forskjeller mellom gjeldende GRS og NRS (NOU)

PDF-ikonVedlegg 1 Detaljert analyse av forskjeller mellom gjeldende regulering og NRS (NOU)

PDF-ikonVedlegg 2 Regnskapsmessig behandling av utbytte

PDF-ikonVedlegg 3 Illustrative eksempelregnskaper