Rapporteringsplikter for foretak notert på multilateral handelsfasilitet

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet hvor det anbefales å vurdere om foretak notert på multilateral handelsfasilitet (eksempelvis Euronext Growth) skal klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven.

Det er et uttrykt ønske fra sentrale regnskapsbrukere at små foretak notert på multilaterale handelsfasiliteter pålegges flere rapporteringsplikter enn etter gjeldende regler. Omfanget og kvaliteten på den informasjonen som blir gitt av disse foretakene fremstår som lav og vesentlig lavere enn for foretak notert på regulert marked.

Euronext Growth er en multilateral handelsfasilitet der utstederne ikke er underlagt de samme lovpålagte rapporteringspliktene som utstedere på regulerte markeder. Flere av foretakene oppfyller definisjonen for små foretak i regnskapsloven. Dagens regulering hindrer ikke disse foretakene fra å benytte forenklingsreglene for små foretak. Norsk RegnskapsStiftelse anser dette som uheldig med følgende begrunnelse:

  • Aksjene som er notert på Euronext Growth er fritt omsettelige og tilgjengelige for allmennheten. Som utgangspunkt antas det at brukerne av regnskapene til disse selskapene har tilsvarende informasjonsbehov som for selskap med aksjer notert på regulert marked.
  • Regnskapsstandarden NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er utarbeidet med utgangspunkt i at foretakene har få eksterne brukere (NRS 8.1 andre avsnitt). Selskaper notert på Euronext Growth har presumptivt svært mange eksterne brukere.
  • Opplysningskravene i regnskapsloven for små foretak ble ytterligere redusert i 2021, med tilsvarende oppdatering av NRS 8, og opplysningskravene er nå svært begrensede. Dette har etter NRS’ syn forsterket misforholdet mellom brukernes informasjonsbehov og opplysningskravene for disse foretakene.

Dersom foretak notert på multilaterale handelsfasiliteter klassifiseres som store foretak etter regnskapsloven, vil dette forhindre at små foretak som er notert på multilateral handelsfasilitet, kan benytte unntaksregler for små foretak etter regnskapsloven. Samtidig vil de bli pålagt tilleggskrav for store foretak. Rapporteringsplikten vil øke og som følge av dette vil omfanget og kvaliteten på den informasjonen som gis, formodentlig også øke. Resultatet blir at den informasjonen som gis står mer i forhold til behovet for informasjon om disse foretakene.

Behov for endring i regnskapsloven

NRS påpeker samtidig at begrepet «autorisert markedsplass» i regnskapsloven §§ 1-5 nr. 2, 3-2 fjerde ledd, 3-3b første ledd, 3-7 femte ledd og 5-8 første ledd nr. 3, uavhengig av dette, bør endres slik at begrepet «regulert marked» benyttes. «Autorisert markedsplass» er et begrep som fulgte av børsloven fra 2000, men ble fjernet fra børsloven av 2007 (nå opphevet).

Videre oppfølging

Finansdepartementet har oversendt brevet fra NRS til Finanstilsynet for ev. vurdering og oppfølging.

Brev

Brevet fra NRS til Finansdepartementet om rapporteringsplikter multilateral handelsfasilitet 15.08.2022

Brevet fra Finansdepartementet til Finanstilsynet 19.08.2022